{{ alertMessage }}

Kompletné pravidlá
súťaže

(spotrebiteľská hra zameraná na amatérske šípkarské tímy)

1. Garant a organizátor projektu

2. O PROJEKTE

Projekt cieli na aktiváciu šípkarskej komunity na Slovensku, v snahe priniesť viac zábavy do spotrebiteľského zážitku na prevádzkach so súčasnou propagáciou značky piva Gambrinus.

Gambrinus Šípkari je projekt zriadený na podporu amatérskych šípkarských tímov na Slovensku. Účastníci projektu môžu v šípkarských turnajoch vypísaných na webovej adrese projektu súťažiť o vecné ceny od pivovaru Gambrinus.

Projekt prebieha na území SR v určených miestach, v čase od 01.09.2020 do 28.02.2021 (vrátane), s podmienkou registrácie tímu podľa nižšie uvedeného.

3. ÚČASŤ V PROJEKTE

Projektu sa môže zúčastniť každý amatérsky šípkarský tím 4 hráčov (vek od 18 rokov), ktorý splní nasledujúce požiadavky:

 • Zaregistruje sa v stanovenom čase pred začiatkom turnaja s potrebným počtom členov tímu na webovej adrese https://www.sipkari.sk/registracia.
 • Maximálne jeden z hráčov v tíme má licenciu v Národnom športovom zväze – ZŠO v daný kalendárny rok. (ide o podmienku dodržania amatérskeho tímu).

Tím si pri registrácii volí pre komunikáciu s Garantom a organizátorom projektu a riešenie administratívnych záležitostí spojených s projektom kapitána tímu.

4. Súťaže a výhry

Princípom súťaže je zbieranie bodov za účasť v šípkarských turnajoch a za návštevy podnikov zapojených do Projektu. 10 tímov s najvyšším počtom bodov po poslednom vypísanom turnaji postupuje do finálového turnaju o finančnú odmenu v hodnote 4 000 EUR.

4.1 Body za návštevy podnikov:

Za každú návštevu podniku zapojeného v Projekte získava tím 2 body. Zoznam podnikov zapojených v projekte je uvedený na adrese https://www.sipkari.sk. Návšteva podniku počas trvania Projektu sa overuje nahraním bločku (pokladničného dokladu), ktorý obsahuje aspoň jedno pivo Gambrinus do formuláru v tímovom profile na adrese https://www.sipkari.sk/tímy/navsteva-podniku. Tím môže nahrať maximálne jeden bloček denne. Body budú tímu pripísané najneskôr 14 dní od nahrania bločku po kontrole Garantom a organizátorom projektu.

4.2 Body za turnajové hry:

Zaregistrovaný Tím si môže zahrať hru v ktorejkoľvek prevádzke zapojenej do aktivity Gambrinus šípkari. Zoznam TU.

Ako hrať:

 • Hry sa hrajú formou HIGH SCORE a jedna hra pozostáva zo 7 kôl.
 • Ak máte záujem s Vaším Tímom hrať turnajovú hru, ohláste sa u obsluhy a vypýtajte si záznamový hárok. Naň zapíšete názov Tímu a dátum.
 • Na elektronickom automate zvolíte hru HIGH SCORE na 4 hráčov a 7 kôl. Z každého kola si priebežne zapisujte skóre do hárku.
 • Na konci hry si zapíšte finálne (sumárne) skóre do hárku a odfoťte ho spolu s výsledkom na displeji automatu tak, aby boli čísla čitateľné. Samozrejme, čísla resp. ich súčet musia korešpondovať.
 • Tím môže zapísať skóre z maximálne 10 hier.
 • Pre zapísanie bodov do aktuálnych výsledkov na platformu musí Tím nahrať túto fotku na webovú platformu.
 • Nahraté skóre si dajte overiť aj podpisom u obsluhy. Obsluhe ukážete už zhotovenú fotku a ona tak potvrdí, že ste v daný deň na prevádzke odohrali danú hru/hry.
 • Hárky prosím odovzdajte späť obsluhe, aby mohli byť následne zozbierané a porovnané s výsledkami na webe.
 • Výsledný rebríček bude tvorený súčtom všetkých nahratých bodov.

4.3 Odmeny za finálový turnaj:

10 tímov s najvyšším počtom bodov bude najneskôr 15 dní po ukončení turnajových hier pozvaných na finálový turnaj prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu kapitána tímu aj všetkých členov tímu.

Aktuálny bodový stav tímov je prístupný na adrese https://www.sipkari.sk/vysledky.

5. Kontaktné informácie

Na riešenie nezrovnalostí a otázok ohľadne projektu (prihlásenie sa do súťaže, zbieranie bodov, zasielanie odmien z katalógu odmien a pod.) slúži výhradne e-mailová adresa sipkari@gambrinus.sk

6. Osobitné ustanovenia

Garant a organizátor projektu si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky Projektu vrátane doby trvania, Projekt kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na webových stránkach Projektu https://www.sipkari.sk.

V prípade, že bude mať Garant alebo organizátor projektu podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie zo strany súťažného tímu, jeho člena alebo osoby, ktorá tímu napomohla či mohla napomôcť k získaniu bodov, cien, alebo iných výhod plynúcich z Projektu, alebo pokiaľ ku takémuto konaniu dôjde, môže byť tím z Projektu vylúčený. Vylúčený môže byť tím aj v prípade akéhokoľvek konania v rozpore s pravidlami a podmienkami Projektu, všeobecnými zásadami poctivej súťaže a fair play.

Rozhodnutie Garanta projektu je konečné, bez možnosti odvolania.

Garant a organizátor projektu neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou tímu v Projekte, najmä nezodpovedá za doručenie e-mailovej ani poštovej komunikácie s výnimkou prípadu, kedy nedoručenie sám zaviní.

Účasťou v Projekte tím prejavuje svoj súhlas s týmito pravidlami. Účasť v Projekte, získanie bodov, cien či iných výhod plynúcich z Projektu nie je možné vymáhať súdnou cestou a nie je možné vyžadovať ani iné či náhradné plnenie.
Ceny a iné výhody plynúce z Projektu musí tím prevziať v čase a mieste stanovenom Garantom a organizátorom projektu. V opačnom prípade s nimi môže Garant a organizátor projektu naložiť podľa vlastného uváženia.
Ceny v Projekte nie je možné reklamovať. Garant a organizátor projektu nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s účasťou tímu (členov) na Projekte alebo cenou (výhrou) a jej užívaním.
Garant a organizátor projektu nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou na Projekte resp. v súvislosti s cenou v Projekte.

Vo všetkom ostatnom sa Projekt a vzťahy medzi tímom, Garantom a organizátorom projektu riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

7. Informácie o spracúvaní osobných údajov

Garant a organizátor projektu – každý ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.
Identifikačné údaje Garanta a organizátora projektu sú uvedené vyššie v článku 1 týchto pravidiel.
Garant projektu za účelom technického zabezpečenia Projektu využíva nasledujúcich sprostredkovateľov pri spracúvaní osobných údajov pre potreby Projektu: MYMEDIA, s.r.o., so sídlom Popradská 40, Bratislava 821 06, IČO: 35 904 453 a TRIAD Advertising, s.r.o., so sídlom Na Bojišti 1473/18, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 24285358.
yzická osoba pred zapojením sa do Projektu zobrala na vedomie, že pre účely Projektu je nevyhnutné spracúvanie jej osobných údajov zadaných v online formulári pri zapojení sa do Projektu a zobrala na vedomie aj informácie o spracúvaní osobných údajov účastníkov Projektu. Účastník Projektu, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a pre Projekt ich poskytuje dobrovoľne, na základe vlastného záujmu o Projekt.

Osobné údaje budú spracúvané za účelom organizácie Projektu (čo zahŕňa najmä, nie však výlučne identifikáciu účastníka, zaradenie do databázy účastníkov, vyhodnotenie turnaja, komunikáciu s účastníkom, odovzdanie výhier výhercom).
Osobné údaje nevyhnutné na realizáciu Projektu bude prevádzkovateľ (Garant a organizátor projektu) spracúvať po dobu trvania Projektu a v prípade výhercov po dobu nevyhnutnú pre vedenie daňovej a účtovnej agendy v súvislosti s cenou. Po uplynutí tejto doby môže Garant a organizátor projektu spracúvať osobné údaje len, ak bude ich dlhšie uchovávanie odôvodnené zákonom alebo oprávneným záujmom, napr. na účely právnej ochrany (napr. vymáhanie právnych nárokov, obrana v prípade uplatňovania nárokov u Garanta a organizátora projektu a pod.).

Garant a organizátor projektu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne platnom znení (ďalej tiež iba „Zákon“) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej iba „Nariadenie“) informuje, že za podmienok stanovených v Zákone a Nariadení, má dotknutá osoba:

 1. právo na prístup ku svojim osobným údajom;
 2. právo na opravu nepresných osobných údajov;
 3. právo na výmaz svojich osobných údajov;
 4. právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie osobných údajov v prípade, že dotknutá osoba: (i) popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby mohla byť presnosť osobných údajov overená, (ii) spracovanie je protiprávne a odmieta výmaz osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia;, (iii) prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale dotknutá osoba ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, (iv) vzniesla námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, kým nebude overené, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby;
 5. právo byť informovaná, ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko na práva a slobody. Ak bude pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, oznámi prevádzkovateľ toto porušenie bez zbytočného odkladu;
 6. právo vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu a voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu;
 7. právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Každý prevádzkovateľ na vyžiadanie poskytne kópiu osobných údajov, ktoré spracováva. Za akékoľvek ďalšie kópie môže účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Pri spracovávaní žiadosti je prevádzkovateľ povinný preveriť totožnosť žiadateľa.
Žiadosti budú spracované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch (pri zohľadnení najmä množstva žiadostí a ich komplexnosti) môže sa lehota predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, o čom bude prevádzkovateľ informovať.

Za účelom uplatnenia práv je možné kontaktovať prevádzkovateľov: Garanta projektu Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. na emailovej adrese zodpovednej osoby: personaldataprotection@eu.asahibeer.com, organizátora projektu na adrese: VIVA TRADE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom: Kuzmányho 25, 040 01 Košice, korešpondenčná adresa Szakkayho 1, 040 01Košice.

8. Výhra a daň z príjmov

Ceny (výhry) podliehajú daňovým a odvodovým povinnostiam v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je len suma presahujúca sumu 350,00 EUR vrátane DPH (t.j. predmetom dane z príjmu nie je celá suma/hodnota výhry); výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa zákona. S finančnou hodnotou výhry v hodnote viac ako 350,00 EUR vrátane DPH, bude výherca oboznámený.

9. Oficiálne pravidlá

Účastníci Projektu sa môžu oboznámiť s oficiálnymi pravidlami Projektu na https://www.sipkari.sk/pravidla.
Skrátené pravidlá Projektu sa nachádzajú aj na propagačných materiáloch k Projektu. Zapojením sa do Projektu vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa oficiálnymi pravidlami Projektu obsiahnutými v tomto dokumente.

Prihláste svoj tím do turnaja a bojujte
o ceny od pivovaru Gambrinus

Vitajte
ZADALI STE NESPRÁVNY ALEBO CHYBAJÚCI ÚDAJ

Pre vstup na tieto stránky musíte byť starší ako 18 rokov. Zadajte prosím rok svojho narodenia.Tieto stránky používajú cookies za účelom skvalitnenia služieb a analýzy návštevnosti. Uvedením svojho veku súhlasíte s užívaním cookies podľa zásad uvedených v našich Podmienkach používania stránok.

Pre vstup na tieto stránky musíte byť starší ako 18 rokov